Stipendiumikonkursid

 VK Janika ja VK Janika Tallinn kuulutab välja avaliku konkursi stipendiumide taotlemiseks ja määramiseks spordikoolituse alaseks ja sportlikuks tegevuseks võimlemise arendamisel.


Stipendiumi määramise tingimused on:

- sportlastel – spordialased võimed ja oskused klubikoondise ja/või täiskasvanute koondise tasemel;

- treeneritel – spordialased teadmised ja oskused võimlemise juhendamisel ja/või arendamisel;

- ühiskondlikel aktivistidel – soov ja valmidus võimlemisalaseks enesetäiendamiseks eesmärkidel ja projektides, mis ühtivad VK Janika arengukava ja tegevuskavadega.

Stipendiume määrab VK Janika ja VK Janika Tallinn juhatus sooviavalduste alusel.

Avaldused esitada VK Janika ja VK Janika Tallinn sekretariaati aadressil Ihaste tee 7, TARTU.

ÕPPE- JA TEADUSTÖÖKS NING LOOMINGULISEKS JA SPORDITEGEVUSEKS ANTAVATE STIPENDIUMIDE TULUMAKSUST VABASTAMISE TINGIMUSED


Vastu võetud Vabariigi Valitsuse 20. 06. 2000. a määrusega nr 196 (RT I 2000, 49, 312), jõustunud 1. 07. 2000.

Muudetud järgmiste Vabariigi Valitsuse määrustega (vastuvõtmise aeg, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):
10. 01. 2001 nr 7 (RT I 2001, 7, 23) 1. 01. 2001
17. 12. 2002 nr 393 (RT I 2002, 105, 626) 1. 01. 2003
12. 02. 2003 nr 47 (RT I 2003, 16, 92) 22. 02. 2003, muudatust rakendatakse 1.01.2003.a.

Määrus kehtestatakse «Tulumaksuseaduse» (RT I 1999, 101, 903) paragrahvi 19 lõike 3 punkti 5 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Määrusega kehtestatakse füüsilisele isikule õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks antavate stipendiumide tulumaksust vabastamise tingimused.
[RT I 2001, 7, 23 - jõust. 1. 01. 2001]
§ 2. Määrus ei laiene «Tulumaksuseaduse» paragrahvi 19 lõike 3 punktis 3 nimetatud seaduse alusel makstavatele stipendiumidele.

2. peatükk
MAKSUVABAD STIPENDIUMID

§ 3. Tulumaksust on vabastatud stipendium, mida maksab:
1) riigi- või munitsipaalkutseõppeasutus, riigi rakenduskõrgkool, avalikõiguslik ülikool või Haridus- ja Teadusministeeriumi antud koolitusluba omav erakutseõppeasutus, erarakenduskõrgkool või eraülikool oma õppijale;
2) käesoleva paragrahvi punktis 1 nimetatud haridusasutusega samaväärne välismaa õppeasutus oma õppijale;
3) «Tulumaksuseaduse» paragrahvi 11 lõike 1 alusel kinnitatud nimekirja kantud mittetulundusühing või sihtasutus (edaspidi ühing või sihtasutus) isikule, kes ei ole selle ühingu või sihtasutusega seotud isik vastavalt «Tulumaksuseaduse» paragrahvile 8 ega annetaja, kes teeb «Tulumaksuseaduse» paragrahvis 27 sätestatud mahaarvamisi;
4) «Tulumaksuseaduse» paragrahvi 11 lõikes 2 nimetatud «Kirikute ja koguduste seaduse» (RT I 2002, 24, 135; 61, 375) kohaselt usuliste ühenduste registrisse kantud juriidiline isik, samuti kuni 1. juulini 2002. a kehtinud «Kirikute ja koguduste seaduse» (RT I 1993, 30, 510; 44, 637; 1994, 28, 425) alusel asutatud ning Eesti kirikute, koguduste ja koguduste liitude registrisse kantud juriidiline isik;
5) Vabariigi Valitsus, kohalik omavalitsus, välisriigi valitsus, välisriigi kohalik omavalitsus, rahvusvaheline või valitsustevaheline organisatsioon või koostööprogrammi esindus, välisriikide valitsuste poolt või valitsustevaheliste kokkulepete alusel asutatud mittetulundusühing või sihtasutus ning välisriigis registreeritud mittetulundusühing või sihtasutus.
[RT I 2003, 16, 92 - jõust. 22. 02. 2003]

3. peatükk
TULUMAKSUST VABASTAMISE TINGIMUSED

§ 4. Stipendiumid on vabastatud tulumaksust järgmistel tingimustel:
1) stipendiumi maksmine on paragrahvi 3 punktis 3 nimetatud ühingule või sihtasutusele või paragrahvi 3 punktis 4 nimetatud isikule üheks põhikirjaliseks tegevuseks;
2) paragrahvi 3 punktides 3–5 nimetatud juhtudel toimub stipendiumide taotlemine ja määramine avaliku konkursi alusel. Teave avaliku konkursi kohta avaldatakse vähemalt ühes kohalikus ajalehes või üleriigilise levikuga päevalehes või paragrahvi 3 punktides 3–5 nimetatud stipendiumi maksja veebilehel. Kui teave avaliku konkursi kohta avaldati ainult veebilehel, peab stipendiumi saaja esitama maksuhalduri nõudmisel väljatrüki vastava konkursi kohta avaldatud teabest.
[RT I 2003, 16, 92 - jõust. 22. 02. 2003]

4. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 5. [Käesolevast tekstist välja jäetud]
§ 6. Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2000. a makstud stipendiumidele