Tallinn

 
Klubisse/ võimlemiskooli astudes tuleb tasuda ühekordne sisseastumistasu 10 EUR.
 
Pere teine laps klubis -60% vastava rühma kuutasust.
Pere kolmas laps klubis -50% vastava rühma kuutasust.
 
Palun tutvuge VK Janika ÕPPETASU KORRAGA
 
1. Võimlemiskoolis õppimine on tasuline. Õppetasu hinnakiri on kättesaadav Võimlemiskooli koduleheküljel (vt. www.vkjanika.ee, Tallinn → Hinnakiri).
2. Õppetasu tasutakse Õpilase esindaja poolt vastavalt Võimlemisklubi Janika Tallinn esitatud arvetele. Õpilase esindaja on kohustatud liituma VK Janika Tallinn makseinfosüsteemiga Vemi (www.vemi.ee),  mille kaudu edastatakse arveid Õpilase esindaja e-postile. Maksekorraldusele märkida arvel olev viitenumber (ilma viitenumbrita maksed VK Janika kontole ei laeku). Selgitusse märkida arve number ja  õpilase nimi. Liitudes Vemiga, sõlmib lapsevanem ühlasi elektroonilise õppelepingu võimlemisklubiga. 
3.  Õppetasu saab maksta kogu õppetöö perioodi eest (9-11 kuud) kooskõlastades makstavat summat klubiga. Makstes õppeperioodi eest korraga, kehtib soodustus 5%.  Terve õppeperioodi eest tasumine toimub kokkuleppel Võimlemiskooliga. 
4. Õppetasu tasumisega viivitamise korral on Võimlemiskoolil õigus nõuda viivist 0,5 % tasumata summalt iga viivitatud päeva eest.
5. Õppetasu sisaldab tasu õppetöö korraldamise eest   vastavalt õppekavale ning õpilase kohatasu vastavas rühmas. Õppetasu ei sisalda individuaalse  õppetöö (eratunnid) tasu ning laagrite, varustuse ja võistlustegevusega seotud  kulusid.
6. Individuaalse õppetöö (eratunnid) eest toimub tasumine vastavalt Võimlemisklubi Janika  Tallinn Võimlemiskooli esitatud arvele, mis koostatakse treeneri poolt Võimlemiskoolile esitatud tundide arvu järgi. 
7. Õppetöö eest väljaspool treeningperioodi  tasutakse täiendavalt vastavalt  õppetöös osalemisele.
8. Muudatused õppetasu suuruses, tasumise korras ja õppetöö perioodis kinnitab Võimlemisklubi Janika   Tallinn juhatus.
9. Õppetasu suurust õppetöö perioodi jooksul ei muudeta.
10. Haiguse tõttu õppetööst puudumise korral (nõutav vanematõend) terve kuu jooksul vabastatakse õpilane     kalendrikuu õppetasu maksmise kohustusest, kuid tasuda tuleb siiski hinnakirjas määratud kohatasu. 
11. Õpilasel või tema esindajal puudub õigus omalt poolt tõlgendada või muuta õppetasu suurust. Kõik õppetasu muudatused (suurus, arvestuskäik vm.) tuleb kooskõlastada Võimlemisklubi Janika Tallinn juhtkonnaga.
12. Õppetasu ei tagastata, kui Õppeleping   lõpetatakse õpilase esindaja algatusel või Õpilase  poolt Õppelepingu rikkumise tõttu.
13. Tallinna linnavalitsuse poolt sätestatud tingimustel sporditegevuse pearaha saamiseks on Tallinna linna ning Harku ja Viimsi valla        sissekirjutusega õpilase seaduslikul esindajal kohustus teha õigeaegselt elektrooniline kinnitus, millega antakse nõusolek kanda pearaha toetus Võimlemiskooli omanikule - Võimlemisklubi Janika Tallinnale. Täpsemad juhised leiab Tallinna Noorsoo- ja Spordiameti ning VK Janika kodulehel.
14. Õppemaksu eest tasujal on õigus tagasi saada õppemaksult tulumaks Tulumaksuseaduse §57 lõike 6 alusel. Selleks esitab Kool vastavad andmed Maksuametile. Kool ei vastuta andmete puuduliku info eest.